NHỮNG CÔNG TY NÀO ĐANG SỬ DỤNG DEVOPS?

DevOps (Viết tắt của cụm từ tiếng Anh “software DEVelopment” và “information technology OPerationS”) là phương pháp phát triển và triển khai phần mềm, giúp tăng tốc độ phát triển, nâng cao chất lượng phần mềm và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai sản phẩm.

Nhiều công ty trên thế giới đã sử dụng DevOps nhằm tối ưu hóa hoạt động và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Do đó, hiện nay, với vị trí Backend Developer nhà tuyển dụng thường yêu cầu nhiều kỹ năng, bao gồm công cụ DevOps được “yêu cầu bắt buộc” hoặc “lợi thế”.

Bài viết cùng danh mục: