Khóa học Backend

0₫

Mô tả

 

Golang Backend course 

Yêu cầu đầu vào: biết qua lập trình cơ bản (đã học qua 1 số ngôn ngữ lập trình ở trên trường: C++, java, golang …)

 

1. Introduction:  (video)

 • Giới thiệu về course

 • Cơ hội nghề nghiệp

 • Giới thiệu thế giới internet: 

 • Nguồn tài liệu, cách tìm kiếm tài liệu, cách tìm kiếm solution khi gặp vấn đề, câu hỏi…

 • Setup environment

 • Sơ lược về git 

2. Golang cơ bản 1: (syntax, flowcontrol) (video)

 • Syntax golang cơ bản: 

 • Practice: viết các hàm cơ bản

3. Golang cơ bản 2: ( data modeling, tools) (video)

 • Struct method ( similar to class) interface

 • Built-in tool: fmt, io files, http, strconv, json

 • Practice: đọc và tách thông tin 1 file data

 4.Golang cơ bản 3: (concurrent) (video)

 • Context, Time, timeout 
 • Goroutine, channel, select, mutex, wait group,

 • Practice: viết 1 worker pool đơn giản

5. Server HTTP cơ bản: (video)

 • Các thành phần của 1 service

 • Structure của 1 project

 • go gin gonic

 • Practice : từ thông tin của file ở bài 3, lưu trên mem và crud trên 1 http server 

6. Database:

 • Relational database: database, table, indexing, primary key, unique key, foreign key

 • Quan hệ

 • Điều kiện

 • CRUD

 • gorm

 • Practice: tạo 1 database cho 1 hệ thống căn bản

7. Cache:

 • Tác dụng của cache

 • Use cases của cache 

 • Các cmd cơ bản

 • redis-go

 • practice: làm 1 redis count map, leaderboard

8. Thực hành dựng hệ thống: (thiết kế)

 • phân tích các thành phần, thiết kế hệ thống: ERD, activity diagram, use case diagram, sequence diagram, class diagram

 • setup project: structure, dependencies

9. Thực hành dựng hệ thống 2: (hiện thực)

 • Hiện thực logic 1 hệ thống crud.

 • đưa ra thêm logic để các bạn tự hiện thực tại nhà

10. Giao tiếp giữa các service:

 • HTTP API, Restful, json

 • RPC ( gRPC), protobuf

 • Message queue: kafka, rabbit mq

 • Practice: viết 1 proto file và đổi hệ thống vừa hiện thực được qua grpc. Chuẩn hoá api của hệ thống của các bạn với restful 

11. Thực hành dựng hệ thống 3: (thành phần hỗ trợ)

 • Tiếp tục code hoàn chỉnh hệ thống: FE integration, swagger, file storage, log, Prometheus, unit test …

 • Hướng dẫn remote debugging.

12. Deployment:

 • Các lệnh bash cơ bản để dùng trên 1 Linux server 

 • docker

 • docker-compose

 • Giới thiệu về cloud service (AWS)

13. Web Security căn bản:

 • Session cookie,Token, JWT

 • HTTP/ HTTPS

 • SSH (private key, public key)

 • Limit requests to avoid ddos

 • CSRF

 • sql injection

14. Streaming data ( Kafka)

 • Thành phần và thuật ngữ trong kafka

 • Example producer, consumer 

 
 
Mọi thắc mắc liên hệ về EngineerPro để được tư vấn miễn phí
- Website: engineerprogurus.com
- Email: engineerpro.biz@gmail.com
- Zalo: https://zalo.me/g/njtwkp772