Khóa học Front-End

0₫

Mô tả

1. Ôn lại cơ bản về React (Video) 

* Lập trình frontend trước vào sau React

* React giải quyết bài toán gì 

* Setup environment starter project với create-react-app 

* Props và state, hooks

2. Tailwindcss và Typescript

* Styling components với tailwindcss 

* Giới thiệu về typescript 

* Tầm quan trọng của typescript 

* (Xuyên suốt khoá học sẽ sử dụng typescript và Tailwindcss) 

* Thực hành TODO app 

3. Server-side rendering 

* Khác biệt với SPA, ưu điểm của server side rendering 

* Nextjs cho server-side rendering

* Sử dụng getStaticProps và getServerSideProps 

* Thực hành:  Tạo website với Next.js với static và dynamic pages 

4. GraphQL và code generation 

* Giới thiệu về Graphql, ưu điểm so với Restful, các lựa chọn Graphql clients 

* Type generation sử dụng graphql-codegen

* Ví dụ và thực hành: Next.js và Graphql

5. Unit tests và end-to-end (E2E) test

* Unit test và end-to-end test là gì? Tại sao cần thiết.

* Introduction to Jest

* Thực hành: write unit tests với Jest 

* Introduction to Cypress

* Thực hành: write E2E test với Cypress 

6. Tối ưu hoá website perfomance. Part 1 

* Virtualized list

* useMemo, useCallback

* Code splitting, lazy loading

* Thực hành

7. Tối ưu hoá website performance. Part 2

* Caching

* Webworker

* Thực hành