Khóa học Backend

Khoá học Lập trình Back-end (Golang & Java)

 • Học trực tiếp với giảng viên tới từ các công ty công nghệ hàng đầu như Google, Amazon, TikTok, Grab, Uber...
 • Lộ trình phân theo kiến thức kỹ năng đầy đủ chuyên sâu về JAVA. Chi tiết toàn bộ Skill kiến thức học step by step để đáp ứng nhà tuyển dụng.
 • Giáo trình hướng tập trung tư duy logic, phân tích nghiệp vụ, giải quyết vấn đề. Nắm bắt xu thế và cập nhật liên tục theo công nghệ mới nhất hiện nay.
 • Nhiều dự án thực tế bám sát yêu cầu doanh nghiệp. Đa dạng các đề tài là các hệ thống phần mềm nổi tiếng.

Golang Backend course 

Yêu cầu đầu vào: biết qua lập trình cơ bản (đã học qua 1 số ngôn ngữ lập trình ở trên trường: C++, java, golang …)

 

1. Introduction:  (video)

 • Giới thiệu về course

 • Cơ hội nghề nghiệp

 • Giới thiệu thế giới internet: 

 • Nguồn tài liệu, cách tìm kiếm tài liệu, cách tìm kiếm solution khi gặp vấn đề, câu hỏi…

 • Setup environment

 • Sơ lược về git 

2. Golang cơ bản 1: (syntax, flowcontrol) (video)

 • Syntax golang cơ bản: 

 • Practice: viết các hàm cơ bản

3. Golang cơ bản 2: ( data modeling, tools) (video)

 • Struct method ( similar to class) interface

 • Built-in tool: fmt, io files, http, strconv, json

 • Practice: đọc và tách thông tin 1 file data

 4.Golang cơ bản 3: (concurrent) (video)

 • Context, Time, timeout 
 • Goroutine, channel, select, mutex, wait group,

 • Practice: viết 1 worker pool đơn giản

5. Server HTTP cơ bản: (video)

 • Các thành phần của 1 service

 • Structure của 1 project

 • Go gin gonic

 • Practice : từ thông tin của file ở bài 3, lưu trên mem và crud trên 1 http server 

6. Database:

 • Relational database: database, table, indexing, primary key, unique key, foreign key

 • Quan hệ

 • Điều kiện

 • CRUD

 • Gorm

 • Practice: tạo 1 database cho 1 hệ thống căn bản 

7. Cache:

 • Tác dụng của cache

 • Use cases của cache 

 • Các cmd cơ bản

 • Redis-go

 • Practice: làm 1 redis count map, leaderboard

8. Thực hành dựng hệ thống: (thiết kế)

 • Phân tích các thành phần, thiết kế hệ thống: ERD, activity diagram, use case diagram, sequence diagram, class diagram

 • Setup project: structure, dependencies

9. Thực hành dựng hệ thống 2: (hiện thực)

 • Hiện thực logic 1 hệ thống crud.

 • Đưa ra thêm logic để các bạn tự hiện thực tại nhà

10. Giao tiếp giữa các service:

 • HTTP API, Restful, json

 • RPC ( gRPC), protobuf

 • Message queue: kafka, rabbit mq

 • Practice: viết 1 proto file và đổi hệ thống vừa hiện thực được qua grpc. Chuẩn hoá api của hệ thống của các bạn với restful 

11. Thực hành dựng hệ thống 3: (thành phần hỗ trợ)

 • Tiếp tục code hoàn chỉnh hệ thống: FE integration, swagger, file storage, log, Prometheus, unit test …

 • Hướng dẫn remote debugging.

12. Deployment:

 • Các lệnh bash cơ bản để dùng trên 1 Linux server 

 • Docker

 • Docker-compose

 • Giới thiệu về cloud service (AWS)

13. Web Security căn bản:

 • Session cookie,Token, JWT

 • HTTP/ HTTPS

 • SSH (private key, public key)

 • Limit requests to avoid ddos

 • CSRF

 • Sql injection

14. Streaming data ( Kafka)

 • Thành phần và thuật ngữ trong kafka

 • Example producer, consumer 

 

 

 

Mọi thắc mắc liên hệ về EngineerPro để được tư vấn miễn phí
- Fanpage: https://www.facebook.com/EngineerPro.Official
- Email: engineerpro.biz@gmail.com

Bài viết cùng danh mục: